Házi segítségnyújtásPrint This Page
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, a szociális rászoruló személyek részére, előzetes gondozási szükséglet vizsgálat alapján.

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Ezen feltételek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklet szerint kell igazolni.

A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei:

A házi segítségnyújtás igénybevételét a kérelmezőn kívül a háziorvos, szomszéd, családtag, stb. jelzi telefonon vagy személyesen a gondozási központ munkatársának.
A jelzést követően 48 órán belül időpontot egyeztetünk környezettanulmányra és utána az intézmény munkatársai felkeresik a kérelmezőt a lakásán. A környezettanulmány elkészítését a szociális gondozó végzi az ellátást igénybevevő lakásán lehetőség szerint a kliens hozzátartozója jelenlétében.

A klienssel az ellátás megkezdésekor egy megállapodás kerül aláírásra, mely az ellátás kezdetének időpontját, időtartamát, a szolgáltatásokat, az igénybevétel módját és az ellátás megszűnésének módját rögzíti.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

-    kérelem szociális ellátás igénybevételéhez
-    nyilatkozat (Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.)
-     egészségi állapotra vonatkozó adatok, háziorvos tölti ki
-    jövedelemnyilatkozat (csatolva az érvényes nyugdíjszelvényt)
-    egyszerűsített előgondozási adatlap
-    értékelő adatlap gondozási szükséglet megállapításához 
-    igazolás gondozási szükséglet vizsgálatáról 
-   értesítés jövedelemvizsgálatról és a térítési díjról
-    megállapodás

Térítési díj:
Az intézményvezető a kérelmező rendszeres havi jövedelme és az intézményi térítési díjról szóló önkormányzati rendelet alapján állapítja meg a térítési díjat, amelyről a kliens értesítést kap. Az intézményvezető vizsgálja a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően.
A szociálisan nem rászorult személy tekintetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
A térítési díjat utólag – a tárgyhót követő hónapban - kell kifizetni gondozási idő és az óradíj szorzata alapján.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja:

Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.
A gondozói feladatokat ellátók (szociális gondozók, tiszteletdíjban részesülő társadalmi gondozók) tevékenységükről a 29/1993. (II. 17) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti gondozási naplót vezetik. Ha a gondozó egészségügyi képesítéssel rendelkezik, szakképesítésének megfelelő ápolási tevékenységet nyújthat a kliensnek. E tevékenységnek a kliens háziorvosának előírása szerint, vele együttműködve végzi.
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni.

A szociális gondozó feladatai:

A szociális gondozó feladat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Házi segítségnyújtás keretében 1 fő szociális gondozó legfeljebb 6 kliensről gondoskodik/nap.

A szociális gondozó tevékenysége kiterjed a kliens személyére, és annak közvetlen környezetére, valamint ügyeinek intézésére:
a., segítő kapcsolatot alakít ki és tart fent gondozottjával,
b., az orvos előírása szerint alapvető gondozási, és ápolási feladatokat lát el,
c., segítséget nyújt a higiénia megtartásában,
d., közreműködik az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás megszervezése, mosás)
e., segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 f., részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok   szervezésében,
g., segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
h., gyógyászati segédeszközök alkalmazása, illetve használatának megtanítása,
i., az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
j., az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
k., szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Friss hírek
2015-05-01
Jogszabályi előírásnak eleget téve megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata.


2014-07-23

Az új rendszer lényege, hogy ezentúl két kukába kell gyűjteni a hulladékot: a régi kukába a háztartási, biológiai lebomló hulladékot, a sárga fedelű kukába pedig a csomagolási hulladékot (műanyag, papír, összelapított Tetra-pack italos doboz, porcelán).


2014-02-03

Magyar Kémény Kft. tájékoztatása itt olvasható


2013-05-27

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fellebbezése ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott 14/05201-20/2012. számú másodfokú döntése.

 


Események
© 2007. Taksony Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Powered by Imaginative.